การสมัคร

UWC เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2559

หนังสือประกาศทุน และ รายละเอียดของทุน UWC ปี 2559

รายละเอียดค่าใช้จ่ายของทุน UWC ปี 2559

การรับสมัคร        

 • ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวรับสมัครได้ได้ทาง Internet ใน Website http://thailand.uwc.org/  หรือของสำนักงาน  ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th

 • ผู้สมัครที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจาก อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน ผู้สมัครที่อยู่กรุงเทพสามารถติดต่อ ได้ที่ กลุ่มงานบริการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถนน ติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 • การยื่นใบสมัครคัดเลือกให้่ยื่นทางไปรษณีลงทะเบียนเท่านั้น และรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 29 มกราคม 2559 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด ในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้องและลงลายมือชื่อด้วยตนเอง แล้วส่งเอกสาร และหลักฐานต่างๆ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการคัดเลือก เป็นไปรษณีย์ธนาณัติ จำนวน 300 บาท ไปที่ กลุ่มบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถนน ติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 มุมซองวงเล็บว่า (สมัครคัดเลือกทุน UWC) ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 

  ทั้งนี้ จะถือวันที่ทางการไปรษณีย์ต้นทางของบริษัทไปรษณีไทย จำกัดประทับตรา รับจดหมายของผู้สมัครเป็นสำคัญ ใบสมัครและเอกสารที่ส่งหลังวันที่ 29 มกราคม 2559 จะไม่ได้รับการพิจารณา

Download ใบสมัคร ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

หลักฐานและเอกสารการสมัคร         

 1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
 2. ภาพถ่ายรูปตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวนหนึ่งรูป พร้อมหนังสือรับรอง 2 ฉบับ ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในใบสมัคร

 3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกภาคเรียนจำนวน 1 ชุด

 4. สำเนาทะเบียบบ้าน 1 ชุด
 5. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง (ตามแบบที่คณะกรรมการฯ กำหนด)          

 6. ค่าธรรมเนียมคัดเลือกเป็นไปรษณีย์ธนาณัติ จำนวน 300 บาท
  โดยให้ผู้สมัครซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายปลายทาง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ปณศ. นนทบุรี 11000 ชื่อ ผู้รับเงินสำนักงาน ก.พ. (ไม่รับเงินสด ตั๋วแลกเงิน หรือเช็คธนาคาร)