การสมัคร

UWC เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2560

หนังสือประกาศทุน และ รายละเอียดของทุน UWC ปี 2560


การรับสมัคร        

  • ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวรับสมัครได้ทาง Internet ใน Website http://thailand.uwc.org/  หรือของสำนักงาน  ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th

  • ผู้สมัครที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจาก อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน ผู้สมัครที่อยู่กรุงเทพสามารถติดต่อ ได้ที่ กลุ่มงานบริการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถนน ติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  • การยื่นใบสมัครคัดเลือกให้่ยื่นทางไปรษณีลงทะเบียนเท่านั้น และรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึง 16 มกราคม 2560 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด ในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้องและลงลายมือชื่อด้วยตนเอง แล้วส่งเอกสาร และหลักฐานต่างๆ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการคัดเลือก เป็นใบบันทึกรายการโอนเงิน จำนวน ๕๐๐ บาท ไปที่ กลุ่มบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถนน ติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 มุมซองวงเล็บว่า (ทุน UWC) ภายในวันที่ 16 มกราคม 2560 

    ทั้งนี้ จะถือวันที่ทางการไปรษณีย์ต้นทางของบริษัทไปรษณีไทย จำกัดประทับตรา รับจดหมายของผู้สมัครเป็นสำคัญ ใบสมัครและเอกสารที่ส่งหลังวันที่ 16 มกราคม 2560 จะไม่ได้รับการพิจารณา

Download ใบสมัคร

(กรุณาดาวน์โหลดใบสมัคร ที่เป็น PDF ไฟล์เพื่อให้สามารถอ่านใบสมัครที่สมบูรณ์ถูกต้อง
ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์บางระบบอาจไม่รองรับการกดดูใบสมัครจามปุ่ม Preview)